Kvalitetspolicy

GM Plåt AB

GM Plåt AB etablerades 1982 och har idag verksamhet på fyra orter, Munkedal, Uddevalla, Lysekil och Tanum. Vi har utvecklats till att bli ett serviceföretag som har sin huvudnäring inom plåtslageri kring nybyggnation, reparation och underhåll. Bland våra stora kunder märks kommunala fastighetsbolag såväl som lokala byggbolag och större byggbolag som verkar nationellt. Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt. Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalité och ekonomi.

Vi skall, vill och strävar efter att alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar.

Personalen utgör grunden i vår kvalitetssträvan. Kvalitetssäkring, utbildning och egenkontroll är en del av vårt kvalitetsarbete och utgör grunden för att ständigt förbättra verksamheten. Vi skall i alla delar säkerställa att vi följer lagen.

Vi skall genom vår kunskap bidra till att bostäder och lokaler hålls i gott skick. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

GM Plåt åtar sig att verka för:

att alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.

att ha en tydlig kommunikation med kunden genom hela projekttiden

att det skall säkerställs att personalen har erforderliga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet

att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder till godo

att leverans av beställd produkt sker i rätt tid

att vårt kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras

att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt

att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader

Christian Johansson

Munkedal 4/3 2016